Vår vision är att skapa en inkluderande och trygg miljö för barn inom socialtjänstens vård, där de ungas identitet och sexuella mångfald respekteras och stärks. 

Genom öppenhet, kunskap och empati strävar vi efter att vara en förebild och främja en positiv utveckling för varje individ vi stödjer. 

Genom att förstå varje barns unika behov och erfarenheter hjälper vi att bygga en framtid där alla känner sig sedda, hörda och respekterade oavsett bakgrund eller identitet. 

Den 1:e September 

Startar SPEKTRUM upp med förberedelser inför HVB uppstart.

Redan nu kan vi hantera placeringsförfrågningar för samtliga verksamheter.  

Detta görs smidigast genom att ringa Christian på 0736 944 324

I årsskiftet 2023 - 2024

Öppnar SPEKTRUM HVB  upp sina dörrar för att ta emot ungdomar. 


 Kalle

Detta är Kalle, han har arbetat med ungdomar i fem år nu och älskar att göra det. Han återfinns i samtal men också som en god kamrat på HVBt. 


Spektrum HVB

Spektrum HVB har just nu tre lediga platser. 

Här välkomnar vi ungdomar mellan 14år till 17år som identifierar sig som HBTQIA+ personer.

Husdjur är de välkomna.


Familjehem

Vi har ett flertal familjer som har möjlighet att ta emot och älska fler barn i deras hem.


Jourfamiljer

Hos oss har vi många jourhem med lång erfarenhet som har möjlighet i både deras hem och i separata boenden på deras tomter ta emot barn med stora utmaningar.


Öppenvård

En inkluderande öppenvård som bygger mycket av arbetet på Ross W Greens modell CPS där barnet får komma till tals och vara en stor del i behandlingen. 

Denna modell är en av få som faktiskt visat sig fungera när man har utmaningar med samtliga neuropsykiatriska diagnoser samt IF.  

SPEKTRUM HVB 

Här välkomnar vi barn som:

-Är mellan 14år och 17år

-Samtliga könstillhörigheter

-Ser sig som HBTQIA+ person


Genom att skapa en unik och inkluderande plats där barn kan vara sig själva och omges av förståelse och gemenskap, kan vi bidra till att dessa barn upplever ökat välbefinnande och positiv utveckling.

Där personalen alltid bemöter barnet utifrån vart hen är och med ett traumamedvetet omsorgsgivande. Alltid med ett proaktivt tänk och med låg affekt.

Att vara omgiven av människor som förstår och respekterar deras unika behov och utmaningar skapar en känsla av tillhörighet och acceptans. Detta är avgörande för deras psykiska och emotionella välmående, då de inte behöver kämpa med att anpassa sig till en miljö där deras identitet kanske inte förstås eller accepteras fullt ut.

Genom att dela liknande erfarenheter och utmaningar kan de ge varandra stöd och förståelse. Denna gemenskapsbaserade approach skapar en trygg och säker miljö där barnen kan vara öppna och ärliga om sina känslor och upplevelser utan rädsla för diskriminering eller fördömande.

En samstämmig miljö ger också möjlighet till specialiserad och skräddarsydd vård och stöd. Personalen på en sådan plats är utbildade och medvetna om de specifika behoven och utmaningarna som barn inom HBTQ-gemenskapen kan möta. De kan erbjuda adekvat psykologisk och emotionell support samt ge vägledning och resurser för att hantera eventuella svårigheter relaterade till identitetsutforskning och sociala interaktioner.

Forskning visar att barn som får stöd och skydd i en samstämmig miljö har större sannolikhet att uppnå positiva resultat. De kan utveckla en stark självkänsla, självacceptans och självförtroende, vilket främjar deras välbefinnande och framsteg. Genom att erbjuda en samstämmig miljö på ett HVB ger vi barnen möjlighet att blomstra och växa till självständiga och självsäkra individer.

Genom att välja en samstämmig HVB-placering för barn inom HBTQ-gemenskapen visar du ditt engagemang för deras välbefinnande och behov. Du ger dem en trygg och stödjande plats där de kan vara sig själva utan att behöva kämpa med att anpassa sig eller känna sig marginaliserade. Ge dessa barn den omsorg och kärlek de förtjänar genom att placera dem på en samstämmig HVB-plats, där de kan hitta en fristad för att blomstra och utvecklas.


Metoder som används är bland annat: MI, Traumaanpassad yoga, TMO, lågaffektivt bemötande och KBT.


Vi har vid behov tillgång till sexolog, psykolog och arbetsterapeut 

SPEKTRUM FAMILJEHEM OCH JOURHEM

VI bygger på inkluderande förhållningssätt och öppenhet. Genom att skapa en trygg och kärleksfull miljö där barn och ungdomar kan växa och utvecklas, ger du dem den bästa möjliga chansen till en ljus framtid.

 

Familjehemsplaceringar baserade på ett inkluderande förhållningssätt innebär att varje individ, oavsett bakgrund eller identitet, accepteras och välkomnas som en del av familjen. Det handlar om att skapa en atmosfär av ömsesidig respekt, förståelse och empati. Genom att ge barnet eller ungdomen möjlighet att vara delaktiga i familjens beslut och rutiner, främjar vi deras självkänsla och självständighet.

 

Genom att vara öppen skapar vi en atmosfär av tillit och ärlighet. Det innebär att vara lyhörd för barnets eller ungdomens behov, önskemål och känslor. Vi skapar en plattform för öppen kommunikation där de känner sig trygga att uttrycka sig fritt och vara ärliga om sina tankar och känslor. Genom att lyssna aktivt och visa att deras röst är viktig, bygger vi en sund relation som grundar sig på ömsesidig tillit.

Genom att erbjuda en kärleksfull och stabil familjemiljö kan du vara med och ge barnet eller ungdomen den stöttning och omsorg de behöver för att övervinna tidigare trauman och utmaningar. Du blir en viktig del av deras supportsystem och en källa till inspiration och vägledning.

SPEKTRUM ÖPPENVÅRD

Familjebehandling

Att arbeta med CPS inom familjebehandlingen för barn med neuropsykiatriska diagnoser innebär att du utmanar traditionella tillvägagångssätt och söker nya sätt att möta deras unika behov. Genom att integrera forskning, evidensbaserade metoder och din kreativa intuition kan du hjälpa familjerna att överkomma utmaningar och hitta effektiva lösningar.

En av fördelarna med att använda CPS är att det främjar ett helhetsperspektiv och fokuserar på individens och familjens styrkor. Istället för att bara fokusera på problemen tar du hänsyn till deras resurser, intressen och passioner. Genom att identifiera och bygga vidare på dessa positiva aspekter kan du skapa en balanserad och hållbar behandlingsplan som främjar barnets välbefinnande och utveckling.

CPS inom familjebehandlingen ger dig också möjlighet att skapa en mer engagerande och interaktiv miljö för barnet och familjen. Genom att använda kreativa och lekfulla metoder kan du göra terapin rolig och meningsfull. Detta hjälper barnet att känna sig mer motiverat och engagerat i sin egen behandling, samtidigt som det främjar en starkare koppling mellan familjemedlemmarna.

En annan fördel med att använda CPS är att det främjar flexibilitet och anpassning. Eftersom varje barn med neuropsykiatriska diagnoser är unikt, kräver de skräddarsydda tillvägagångssätt och individuellt anpassade behandlingsstrategier. Genom att använda CPS kan du anpassa och justera dina metoder och interventioner baserat på barnets framsteg och förändrade behov.

 

Ungdomsbehandlare

Att arbeta med en ungdomsbehandlare som är specialiserad på neuropsykiatriska diagnoser ger dig den expertis och stöd du behöver för att övervinna utmaningar och nå dina mål. Din ungdomsbehandlare kommer att vara din bollplank, din guide och din stöttepelare på resan mot att förbättra dina sociala förmågor och hantera affektiva utbrott på ett konstruktivt sätt.

 Genom att träffa en ungdomsbehandlare två gånger i veckan får du en strukturerad och regelbunden möjlighet att arbeta med de specifika utmaningar du möter. Genom individuellt anpassade interventioner och övningar kommer du gradvis att utveckla dina sociala färdigheter och lära dig strategier för att hantera känslomässiga utbrott på ett hälsosamt sätt.

 

Din ungdomsbehandlare kommer att skapa en trygg och stödjande miljö där du kan vara dig själv och utforska olika aspekter av ditt sociala beteende. Genom att ge dig verktyg och färdigheter för att förbättra din kommunikation, problemlösning och relationer kommer du att känna dig mer självsäker och mer kapabel att navigera genom sociala interaktioner.

Genom att arbeta med en ungdomsbehandlare två gånger i veckan ger du dig själv den bästa chansen att utvecklas och övervinna de hinder som du möter i ditt sociala liv.

Genom att investera i dig själv och din personliga utveckling genom att träffa en ungdomsbehandlare två gånger i veckan tar du ett stort steg mot att skapa en ljusare framtid. Du kommer att kunna bygga starka och meningsfulla relationer, känna dig mer självsäker och ha bättre verktyg för att hantera känslomässiga utbrott. Ta chansen att göra en positiv förändring i ditt liv genom att arbeta med en ungdomsbehandlare och öppna dörrarna till en värld av möjligheter och framgång.

KOntakt
Namn E-post Meddelande Skicka in